Kontaktmannaskap

Fryshusets kontaktmannaskap bygger på idén att genom positiva förebilder och mötesplatser kan en person som befinner sig i en destruktiv miljö förändra sin livssituation till det bättre.

Vi tillhandahåller kvalificerade kontaktpersoner som alla har gått en skräddarsydd utbildning hos Fryshusets folkhögskola. Fryshusets kontaktpersoner har alla stor erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt agera som positiva förebilder. Med hjälp av gemensamma passioner som kontaktpersonen och huvudmannen delar skapas det på ett naturligt sätt samtalsämnen och möjligheter att skapa en positiv relation. Oavsett passion som huvudmannen har kan vi matcha dem med en kontaktperson som ger dem ett individuellt anpassat stöd. Fryshuset stora nätverk innebär att förutom kvalificerade kontaktpersoner som har gemensamma intressen med huvudmännen har vi även ett stort utbud av aktiviteter och inspirerande mötesplatser. Detta ger huvudmännen möjligheter att träffa nya personer som blir positiva förebilder som bidrar till att bryta deras utanförskap.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sin rapport som publicerades 26 februari 2015 ”Hur länge ska man behöva vänta” sammanfattat att det största problemet med insatsen kvalificerad kontaktperson är att det tar för lång tid att matcha individer med kontaktmän.

Varje huvudman får en individuell genomförandeplan som tas fram i dialog med kontaktpersonen. Varje kontaktperson arbetar utifrån evidensbaserad metodik. Vårt syfte är att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli positiva krafter och hjälpa dem bryta med de destruktiva krafterna i sina liv. Fryshusets kvalificerade kontaktpersoner får regelbunden handledning för att säkerställa att insatsen håller hög kvalité.

 

Kvalificerade kontaktpersoner

Fryshusets kvalificerade kontaktpersoner är personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i utsatta situationer och som har en psykosocial problematik. Fryshusets kontaktpersoner har alla stor vana av att agera förebilder för personer som kommer från destruktiva miljöer. Vi har en tradition att skapa mötesplatser där personer som har känt ett stort utanförskap kan få hjälp att hitta sin passion och ta sig bort från destruktiva miljöer och istället börja verka som en positiv förebild för andra i sin omgivning. Oavsett passion som huvudmännen har kan vi matcha dem med en kontaktperson som både kan och vill skapa relationer och agera som positiva förebilder. Alla personer som rekryteras till tjänsten kvalificerad kontaktperson hos Fryshuset kommer gå en anpassad utbildning med följande utbildningsplan:

 • Hur arbetet som kvalificerad kontaktperson skall ske genom ett erfarenhetsutbyte med andra kontaktpersoner.
 • Socialtjänstlagen och hur socialtjänsterna arbetar.
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • FN:s barnkonvention
 • Anmälningsplikt
 • Lex Sarah
 • Neuropsykiatriska störningar, arbetsmetoder och bemötande.
 • Kontaktpersonerna lär sig evidensbaserad metodik.
 • BBIC
 • Fryshusets värdegrund

 

Målgrupp

Barn och ungdomar mellan 12-20 år som behöver stöd av en kvalificerad kontaktperson med nedanstående antingen enskilt eller i kombination:

 • Social utsatthet
 • Beteendeproblematik
 • Psykosociala problem
 • Kriminalitet
 • Missbruk
 • Neuropsykiatriska diagnoser

 

Etik och gemensam värdegrund

Varje huvudman informeras innan ett uppdrag påbörjas om deras rättigheter som definieras i FN:s barnkonvention och förankras i syftet med uppdraget, vilket är att skapa en medmänsklig kontakt och gemenskap grundad på gemensamt ansvarstagande.

Fryshuset har en unik värdegrund som växts fram under Fryshusets snart trettioåriga historia. Värdegrunden är förankrad djupt ner i organisationen och började växa som ett outtalat regelverk för hur personer med olika värderingar, från olika ungdomskulturer och miljöer skulle kunna enas under ett och samma tak. Fryshusets värdegrund står för den handlingskraft som finns i hela organisationen och den starka övertygelsen om att all energi är positiv bara förutsättningarna finns för att rikta den åt rätt håll.

 

Fryshusets värdegrund:

 • Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft.
 • Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.
 • Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.
 • Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.